Zásady spracúvania osobných údajov

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť ASPA s. r. o. so sídlom Nad Zábrehom 463/16, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 45 961 506 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 23811/R.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel. č. 0948 89 22 00, e-mail: kontakt@Spolocny-Vyber.sk

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje nás prosím e-mailom na: kontakt@Spolocny-Vyber.sk, alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás, a to najmä pri vyplnení kontaktného formulára alebo registračného formulára na vytvorenie Vášho osobného konta na internetovej stránke Spoločný Výber alebo pri uzatvorení zmluvy.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

  • na účel predzmluvných vzťahov - vybavenia Vašej požiadavky prostredníctvom vyplnenia formulára na webe – dopyt v súvislosti s nami ponúkanými službami (napr. dopyt na info výpis o odberných miestach) alebo na účel plnenia zmluvy

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

  • na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a vymáhaním pohľadávok

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môže prevádzkovateľ poskytnúť osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie.

Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

  • na účel vedenia účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom

  • na účely registrácie zákazníckeho konta

Po zaregistrovaní a vytvorení Vášho osobného konta na portáli Spolocny-Vyber.sk budete mať k dispozícii výpočty úspor, predvyplnenú výpoveď Vášmu dodávateľovi a veľa ďalších užitočných informácií. Vytvoriť Vám osobné konto a spracúvať osobné údaje získané jeho registráciou sme oprávnení len na základe Vášho dobrovoľného súhlasu. Súhlas s registráciou máte právo kedykoľvek odvolať a registráciu zrušiť. Vaše osobné údaje sme následne povinní odstrániť z databázy.

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní. Príjemcami môžu byť aj iné osoby, najmä advokáti, exekútori.

Ako prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje aj prostredníctvom nasledovných kategórií sprostredkovateľov: poskytovateľ účtovných služieb, poskytovateľ IT podpory, poskytovateľ podporných služieb (call centrum, back office, mid office, front office) a obsluhu a správca domény.

Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s  požiadavkami GDPR.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos Vašich údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie.

Cookies a sociálne siete

Naša internetová stránka používa cookies. V prípade ak chcete zakázať používanie a ukladanie cookies vo Vašom prehliadači, môžete tak urobiť prostredníctvom nastavení vo Vašom prehliadači. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehliadača, ktorý používate. Podrobnosti nájdete na stránke www.aboutcookies.org. Viac o cookies, ktoré používame sa dozviete kliknutím na Prehlásenie o súboroch cookie.

Naša internetová stránka využíva prepojenia so sociálnymi sieťami. Prosím, prečítajte si zásady ochrany súkromia jednotlivých sociálnych médií na stránkach týchto médií:

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa, Vaše osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu budeme uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom. Osobné údaje spracúvané v rámci účelu vedenia účtovníctva sú uchovávané po dobu 10 rokov.

Vaše osobné údaje získané v rámci predzmluvných vzťahov (napr. prostredníctvom kontaktného formulára na webe) budeme uchovávať po dobu jedného roka.

Osobné údaje spracúvané na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a vymáhaním pohľadávok budeme uchovávať po dobu plynutia zákonných premlčacích a prekluzívnych lehôt, alebo do vysporiadania právneho nároku vymáhaného v príslušnom súdnom alebo mimosúdnom konaní. V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na účel právneho zastúpenia (mimo konaní), uchovávame tieto údaje po dobu 5 rokov.

Osobné údaje spracúvané na účely vedenia osobného konta na portáli Spoločný výber budeme spracúvať, pokiaľ je konto aktívne. Po odvolaní Vášho súhlasu a návrhu na zrušenie registrácie konta, sme povinní odstrániť Vaše osobné údaje z databázy.

Práva dotknutých osôb

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR - máte právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje a právo získať prístup k Vašim osobným údajom a informácie v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR - máte právo na opravu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR - máte právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie jej osobných údajov; toto Vaše právo posúdime z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR - máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR.

Právo na prenos osobných údajov podľa čl. 20 GDPR - za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR - Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov v prípade, ak k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov alebo podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch, a to za podmienok uvedených v čl. 21 GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Dotknutá osoba má v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk