Podmienky ochrany súkromia

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“)

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie určené dotknutým osobám v súvislosti so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou SONAS Solutions s.r.o. so sídlom: Kostolná-Záriečie 127, 913 04 Kostolná-Záriečie, IČO: 54 907 993, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 44233/R (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel. č. 0948 89 22 00, e-mail: kontakt@Spolocny-Vyber.sk

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
 • na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 • na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.

V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na tomto právnom základe.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom. Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájdete ďalej v tomto dokumente.

Na aké účely spracúvame osobné údaje, aký je právny základ ich spracúvania a doba spracúvania?

registrácia do Spoločného výberu (registračný formulár na stránke www.spolocny-vyber.sk)

Na tento účel spracúvame osobné údaje potenciálnych zákazníkov alebo kontaktných osôb našich potenciálnych zákazníkov (ak ide o právnické osoby) v rozsahu registračného formulára (ide o kontaktné údaje – mailový a telefonický kontakt).

Spracúvanie údajov potenciálnych zákazníkov (fyzických osôb) je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

V prípade, ak ide o spracúvanie údajov kontaktných osôb záujemcov o naše služby (právnické osoby), spracúvanie sa zakladá na našom oprávnenom záujme zabezpečiť komunikáciu a uzatvoriť zmluvný vzťah so záujemcom o službu.

Doba uchovávania: po dobu trvania registrácie (kým je Klientske konto aktívne), najviac však po dobu 5 rokov (následne je potrebné registráciu v prípade záujmu obnoviť).

poskytovanie služieb na základe existujúcich zmluvných vzťahov so zákazníkmi (zriadenie Klientskeho konta)

Právnym základom sú zmluvné vzťahy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou.

V prípade, ak zákazník prejaví záujem o konkrétnu predloženú ponuku, v súlade s Obchodnými podmienkami vzťahujúcimi sa na poskytovanie našich služieb, poskytneme údaje zákazníka potrebné pre uzatvorenie zmluvy danému dodávateľovi energií – zemného plynu/ elektrickej energie (Predkladateľovi ponuky, o ktorú má zákazník záujem). O poskytnutí údajov vždy zákazníka vopred informujeme.

Doba uchovávania: po dobu trvania registrácie (kým je Klientske konto aktívne), najviac však po dobu 5 rokov (následne je potrebné registráciu v prípade záujmu obnoviť).

realizácia existujúcich zmluvných vzťahov s dodávateľmi

Spracúvajú sa údaje nevyhnutné k dodaniu tovarov a/alebo služieb dodávateľom a zaplateniu ceny/ odplaty za dodané výrobky a/alebo poskytnuté služby.

Právnym základom sú zmluvné vzťahy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou.

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

platné uzatvorenie a zabezpečenie plnenia zmluvných vzťahov

Na tento účel spracúvame osobné údaje osôb oprávnených konať v mene dodávateľa resp. zákazníka a údaje zamestnancov dodávateľov/ zákazníkov uvedené v zmluvách uzatváraných v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov resp. v návrhoch týchto zmlúv ako aj údaje, ktoré nám poskytne na tento účel zmluvný partner (ide najmä o identifikačné a kontaktné údaje, údaj o pracovnej pozícii/ funkcii, kontaktné údaje). Údaje týchto dotknutých osôb spracúvame na tento účel na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť platné uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie.

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

obchodná komunikácia (v rámci dodávateľsko- odberateľských vzťahov)

Právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníkov, dodávateľov resp. ich kontaktných osôb je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa komunikovať so zákazníkmi a dodávateľmi pri vykonávaní podnikateľských aktivít prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: do skončenia zmluvného vzťahu s obchodným partnerom.

vybavenie požiadavky dotknutej osoby zadanej prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára na webe “Viac informácií o Spoločnom výbere?“ (ide o dopyt v súvislosti s nami ponúkanými službami)

Na tento účel spracúvame kontaktnú e-mailovú adresu a údaje uvedené dotknutou osobou v požiadavke (doručenej správe). Údaje spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby (udeleného prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára na webe), aby sme jej mohli poskytnúť požadované poradenstvo príp. odpovedať na jej požiadavku.

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa kontakt@Spolocny-Vyber.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Doba uchovávania: 1 rok.

vedenie účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: 10 rokov (v súlade so zákonom o účtovníctve).

zasielanie marketingových e-mailov a elektronických newslettrov (priamy marketing)

Na základe súhlasu dotknutej osoby budeme spracúvať údaj o e-mailovej adrese. Na e-mailovú adresu, ktorú nám dotknutá osoba na tento účel poskytla, budeme zasielať e-mailové správy s prezentáciou ponúkaných služieb a akciových ponúk a newslettere. Osobné údaje sú na tento účel spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas je dobrovoľný a máte právo ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa kontakt@Spolocny-Vyber.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade, ak sme e-mailovú adresu dotknutej osoby získali v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, budeme na tento účel spracúvať údaj o e-mailovej adrese na základe nášho oprávneného záujmu informovať zákazníkov o novinkách v oblasti prevádzkovateľom poskytovaných produktov a služieb. Na základe oprávneného záujmu uskutočňujeme len priamy marketing vlastných podobných tovarov alebo služieb. Dotknutá osoba má v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, ktorý sa uskutočňuje na základe oprávnených záujmov. V takom prípade osobné údaje na tento účel už nesmieme spracúvať.

Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje linku na zrušenie odberu. V prípade, že si dotknutá osoba neželá ďalej dostávať informácie o našich novinkách a ponukách, má možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na túto linku.

Doba uchovávania: 5 rokov.

rokovania s dodávateľmi energií o podmienkach ponuky pre zákazníkov

Právnym základom spracúvania údajov kontaktných osôb dodávateľov energií – zemného plynu/ elektrickej energie (zamestnancov a/alebo osôb oprávnených konať v mene dodávateľa energií), s ktorými sa vedú obchodné rokovania je oprávnený záujem prevádzkovateľa kvalitne poskytovať služby svojim zákazníkom vyjednaním výhodných podmienok ponuky pre zákazníkov. Ide o údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia/ funkcia, väzba na dodávateľa energií, kontaktné údaje, ktoré nám poskytujú dodávatelia energií.

Doba uchovávania: počas pôsobenia dotknutých osôb u dodávateľa energií na pozícii spojenej s vedením obchodných rokovaní alebo do skončenia spolupráce s dodávateľom energií, a to podľa toho čo nastane skôr.

uplatnenie nároku na províziu od dodávateľa energií

Právnym základom spracúvania údajov zákazníkov je oprávnený záujem prevádzkovateľa uplatniť si u dodávateľa energií vzniknutý nárok na províziu za vyjednanie zmluvných podmienok a sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy medzi zákazníkom a dodávateľom energií. Dodávateľ energie nám poskytne údaj o tom, že zmluva so zákazníkom bola uzatvorená, údaj o zahájení dodávky energie a kód odberného miesta, typ sadzby.

Doba uchovávania: 3 roky od uzatvorenia zmluvy medzi zákazníkom a dodávateľom energií.

vedenie agendy súvisiacej so spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, vrátane právneho zastupovania v týchto konaniach

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môžeme poskytnúť osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie.

Doba uchovávania: 5 rokov od právoplatného skončenia konania resp. od vysporiadania vymáhaného právneho nároku.

riadne označenie sporovej strany v súdnom spore a dlžníka v návrhu na exekúciu

V prípade, ak spracúvame osobné údaje na tento účel, robíme tak na základe plnenia zákonnej povinnosti. Je našou zákonnou povinnosťou riadne identifikovať a označiť osobu dlžníka v návrhu na exekúciu (Exekučný poriadok), ako aj osobu žalobcu či žalovaného v súdnom konaní (Civilný sporový poriadok, Správny súdny poriadok).

Doba uchovávania: 5 rokov od právoplatného skončenia konania resp. od vysporiadania vymáhaného právneho nároku.

registratúrne účely, vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom (t.j. po dobu, počas ktorej pôvodca registratúry potrebuje registratúrny záznam na svoju činnosť). Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame do dobu 5 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bola poštová zásielka odoslaná/ prijatá).

vybavovanie žiadostí o výkon práv dotknutých osôb

Na tento účel spracúvame osobné údaje dotknutých osôb, ktoré si uplatnia svoje práva v zmysle GDPR. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

Doba uchovávania: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.

vedenie agendy spoločnosti, zápisu a oznámenia zmien do obchodného registra

Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník).

Doba uchovávania: spoločensko-právne dokumenty spoločnosti uchovávame počas trvania právnej subjektivity prevádzkovateľa (aj v prípade zrušenia spoločnosti s právnym nástupcom).

konanie v mene prevádzkovateľa (najmä uzatváranie zmlúv a vykonanie iných právnych úkonov v mene prevádzkovateľa)

Spracúvanie osobných údajov konateľa a prokuristu je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle Obchodného zákonníka.

Doba uchovávania: po dobu trvania funkcie konateľa/ prokuristu, pričom v jednotlivých dokumentoch sa tieto údaje uchovávajú po dobu, po ktorú je potrebné dokumenty uchovávať v registratúre prevádzkovateľa.

zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v IT technológiách a systémoch prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: 5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol log zaznamenaný.

prevádzkovanie vlastného profilu FUN PAGE na sociálnych sieťach

Pri prevádzkovaní profilu na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) je našim oprávneným záujmom zvyšovanie povedomia o prevádzkovateľovi v online prostredí a komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom funpage.

Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich „FUN PAGE“ stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnych sietí. Osobné údaje následne nespracúvame na iný účel.

Prevádzkovatelia sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Nad spracúvaním Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí a ich ďalším poskytovaním tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

Na získanie bližších informácií o prenose, spracúvaní a využívaní vašich údajov:

V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme s prevádzkovateľmi sociálnych sietí ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 GDPR.

Pri správe nášho profilu zriadeného na sociálnej sieti Facebook tiež môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na štatistické účely prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Pri návšteve nášho profilu zriadeného na Facebooku zaznamenáva Facebook okrem iného Vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú na Vašom počítači vo forme „cookies“, pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako prevádzkovateľom stránok Facebooku poskytli štatistické informácie o používaní facebookovej stránky. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („insights“) nájdete na: www.facebook.com/help/pages/insights. Pri tomto spracúvaní vystupujeme s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia, pričom základné prvky dohody spoločných prevádzkovateľov pre tento prípad sú dostupné tu: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Doba uchovávania: do doby, pokým fanúšik nezruší sledovanie fun-page (vymaže príspevky na timeline prevádzkovateľa) alebo nepodá námietku proti spracúvaniu (v takom prípade príspevky vymažeme my ako prevádzkovateľ).)

Súbory cookies

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Ku cookies a podmienkam ich spracúvania si prosím prečítajte dokument Súbory cookies

Príjemcovia osobných údajov:

Príjemcami osobných údajov sú resp. môžu byť rôzne subjekty určené právnymi predpismi, najmä daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgány činné v trestnom konaní.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

 • advokát,
 • exekútor,
 • banka,
 • poskytovateľ poštových služieb,
 • spoločnosť poskytujúca externé účtovné služby,
 • externí poskytovatelia služieb v oblasti informačných systémov a softvérových produktov,
 • poskytovateľ sprostredkovateľských služieb, ktorý v našom mene vedie obchodné rokovania s dodávateľmi energií (Asset Point, s.r.o.),
 • poskytovateľ externej podpory a prevádzky webových stránok,
 • poskytovateľ služieb prenájmu serveru v priestoroch datacentra poskytovateľa (WebSupport),
 • prevádzkovatelia sociálnych sietí,
 • poskytovatelia nástrojov na analýzu, spracovanie a uchovávanie dát (napr. Google Analytics - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko).
 • Spoločnosť zabezpečujúca marketingové kampane a organizovanie spotrebiteľských súťaží.

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje; výnimku tvoria niektorí naši dodávatelia, ktorých využívame v súvislosti s našimi online aktivitami na webe a sociálnych sieťach, ktorí sú usadení alebo ich servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany, avšak každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bola zrušená platnosť mechanizmu EU-US Privacy Shield, na prenosy údajov týmto dodávateľom v USA používame štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou:

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

Práva dotknutých osôb:

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné - na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanoveniach čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať návrh vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, dataprotection.gov.sk.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Informácie, ktoré sme Vám povinní o spracúvaní osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne, či už z dôvodu legislatívnych zmien alebo interných zmien u nás alebo u našich zmluvných partnerov. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, upovedomíme vás na to všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.